Introducció

La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que es disposa per la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD.

Aquesta Política de Privacitat té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està recaptant informació, els aspectes específics relatius al tractament de les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per a exercir els drets que li assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

Responsable del Tractament

En termes de protecció de dades Fundació Mans a les mans, ha de ser considerat Responsable del Tractament, amb relació als fitxers/tractaments identificats en la present política, concretament en l’apartat Tractaments de dades.

A continuació, s’indiquen les dades identificatives del titular del present lloc web:

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ MANS A LES MANS.

Adreça postal: C/ DEL FOC, 100, 08038, BARCELONA, (BARCELONA).

Adreça electrònica: direccio@mansalesmans.org

 

Delegat de Protecció de Dades

La persona designada per exercir les funcions de delegat de protecció de dades en FUNDACIÓ MANS A LES MANS és XAVIER COMPTE MONREAL les dades identificatives del qual són els següents:

Correu electrònic: dataprivacy@ingbar.eu

 

Tractament de dades

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular d’aquestes, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives amb relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, conforme als següents aspectes.

Finalitats del tractament.

Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cadascun dels tractaments venen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-li una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades al costat de l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular utilitzi.

Legitimació

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, FUNDACIÓ MANS A LES MANS obté consentiment exprés i inequívoc del titular d’aquestes, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s’empara FUNDACIÓ MANS A LES MANS és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament de les dades de l’interessat.

Destinataris

Per regla general, FUNDACIÓ MANS A LES MANS no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment, no obstant això, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de l’interessat, tanmateix, en determinades excepcions, les dades poden ser recollits a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, una vegada obtingudes les dades, i a tot tardar dins d’un mes.

Terminis de conservació

La informació recaptada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptades les dades personals, de manera que, una vegada completa la finalitat, les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a la disposició de les AAPP, jutges i Tribunals, per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el citat termini es procedirà a la destrucció de la informació.

A títol informatiu, a continuació, es recullen els terminis legals de conservació de la informació en relació a diferents matèries:

DOCUMENT

TERMINI

REF.  LEGAL

Documentació de caràcter laboral o relacionada con la seguretat social

4 anys

Article 21 del Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social

Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils

6 anys

Art. 30 Codi Comerç

Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals

4 anys

Articles 66 a 70 Llei General Tributària

Control d’accessos a edificis

1 mes

Guia sobre l’ús de càmeres de vídeo per seguretat i d’altres finalitats de l’AEPD

Videovigilància

1 mes

Guia sobre l’ús de càmeres de vídeo per seguretat i d’altres finalitats de l’AEPD

Dades de navegació

Amb relació a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada al nostre lloc web.

Drets dels interessats

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de FUNDACIÓ MANS A LES MANS.

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

– Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l’origen d’aquestes dades.

– Dret de rectificació: dret a aconseguir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.

– Dret de supressió: dret a aconseguir la supressió de les dades en els següents suposats:

o Quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recaptades.

o Quan el titular de les mateixes retiri el consentiment.

o Quan l’interessat s’oposi al tractament.

o Quan hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal.

o Quan les dades s’hagin obtingut en virtut d’un servei de societat de la informació sobre la base del que es disposa en l’art. 8 apt. 1 del Reglament Europeu sobre Protecció de dades.

– Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.

– Dret de limitació: dret a aconseguir la limitació del tractament de les dades quan es doni algun dels següents suposats:

o Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti a l’empresa verificar l’exactitud d’aquestes.

o Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades.

o Quan l’empresa ja no necessiti les dades per als fins per als quals van ser recaptades, però l’interessat les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

o Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’empresa prevalen sobre els de l’interessat.

– Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

o El tractament estigui basat en el consentiment.

o El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats..

– Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent

Els interessats podran exercir els drets indicats, dirigint-se a FUNDACIÓ MANS A LES MANS mitjançant escrit, remès a la següent adreça: direccio@mansalesmans.org indicant en la línia d’Assumpte el dret que desitja exercitar.

En aquest sentit, FUNDACIÓ MANS A LES MANS atendrà la seva sol·licitud com més aviat millor i tenint en compte els terminis previstos en la normativa en matèria de protecció de dades.

 

 

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per FUNDACIÓ MANS A LES MANS. són aquelles requerides, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 32 del RGPD. En aquest sentit, FUNDACIÓ MANS A LES MANS tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas FUNDACIÓ MANS A LES MANS té implementats els mecanismes suficients per a:

  1. a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
  2. b) Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
  3. c) Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.
  4. d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, en el seu cas.